REGULAMIN KART RABATOWYCH PASS

dla posiadaczy kart

Regulamin Kart Rabatowych Pass dla posiadaczy kart

§1
Wszelkie zniżki, rabaty i świadczenia związane z posiadaniem Karty „Pass”, zwanej dalej Kartą, przysługują jedynie Uprawnionemu Posiadaczowi tejże Karty.

§2
Uprawniony Posiadacz Karty to osoba fizyczna, która jest w posiadaniu Karty.

§3
Uprawnienia do Karty Rabatowej nabywają osoby prywatne, które otrzymają Kartę Pass od jednej z firm należących do programu Pass. Wykaz partnerskich przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej www.pass.pl

§4
Uprawnionym Posiadaczem Karty Pass wydanej samodzielnie lub we współpracy z innym partnerem jest osoba fizyczna, która spełnia podane niżej warunki:
1. ma ukończony trzynasty rok życia
2. której uprawnienia nie wygasły

§5
Okres ważności Ogólnopolskiej Karty jest nieograniczony.

§6
Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo
– na podstawie porozumień zawartych z Partnerami projektu Pass, zwanych dalej Partnerami,
– otrzymać zniżki, których dokładny wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej projektu: www.pass.pl.

§7
W przypadku odmowy udzielenia zniżki lub świadczenia przez Partnera wskazanego na stronie www.pass.pl. Posiadacz Karty ma obowiązek poinformować o tym fakcie firmę pass.pl.

§8
Zniżki dotyczące produktów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§9
Lista Partnerów oraz wysokość oferowanych zniżek mogą ulegać zmianie. Wszelkie zmiany odnotowywane są niezwłocznie.

§10
Posiadacz Karty winien ją okazać Przedstawicielowi Partnera przed dokonaniem zakupu lub skorzystaniem z usługi.

§11
Kwota rabatu udzielona posiadaczowi karty Pass nie może być wymieniana na gotówkę.

§12
Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić Posiadacza Karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się Kartą pod rygorem odmowy udzielenia zniżki. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

§ 13
W przypadku zniszczenia, kradzieży, lub zagubienia Karty Rabatowej istnieje możliwość wystąpienia do Pass o wydanie duplikatu Karty Rabatowej. W ciągu 7 dni roboczych, po zweryfikowaniu uprawnień do Programu Rabatowego osoby zgłaszającej, zostanie wystawiony duplikat Karty Rabatowej.

§14
Okres ważności duplikatu jest tożsamy z okresem ważności zaginionej, utraconej lub uszkodzonej Karty.

§15
Wystąpienie o wydanie duplikatu karty może odbyć się także za pomocą partnerskiej firmy.


§ 16
Zasady nabywania i korzystania oraz oferta Karty, którą Wydawca współwydaje z innym podmiotem, mogą być uregulowane odrębnie w regulaminach i innych aktach właściwych dla takiej Karty, ustalonych przez Wydawcę wraz z podmiotem współpracującym. W zakresie uregulowanym przez te akty postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania albo stosowane są odpowiednio.

§ 17
Pass zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu w każdym czasie.

§ 18
Pass ma prawo do zakończenia programu Karty Rabatowej Pass w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie Karty Rabatowe Pass ulegają unieważnieniu.
§ 19
Wszelkie komunikaty związane z zakończeniem programu lub unieważnieniem Karty rabatowej będą udostępniane na stronie pass.pl

§ 20
Nabycie Karty jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

Dane Kontaktowe

Adres: Obrońców Poczty Gdańskiej 20s,
42-400 Zawiercie
Email: karta@pass.pl
Tel: +48 793 600 007
©2022 pass.pl. All Rights Reserved. Designed By   TOPCA

Search