Regulamin Kart Rabatowych Pass

dla firm partnerskich

Regulamin Kart Rabatowych Pass dla firm partnerskich

 

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Rabatowego "Pass" obowiązującego wyłącznie w placówkach partnerskich. Wykaz placówek partnerskich dostępny na stronie www.pass.pl.

§2
Uprawnienia do Karty Rabatowej Pass nabywają osoby prywatne oraz firmy które dokonają zgłoszenia w systemie pass.pl i otrzymają aktywacje przystąpienia do programu “Pass”.

§3
Uprawnienie do świadczenia rabatów w systemie Pass nabywają firmy które przeszły pozytywnie system rekrutacji dostępny na www.biznes.pass.pl.

§4
Warunkiem uczestnictwa w programie promowanym jest wniesienie jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości wynikającej z ustaleń zawartych na stronie www.biznes.pass.pl.

§5
Pass zobowiązuje się do stworzenia prezentacji firmy na podstawie przesłanych materiałów oraz wybranych opcji i zamieszczenia na własny koszt w portalu pass.pl a także do wywiązania się z innych bonusów wynikających z warunków przystąpienia.

§6
Uprawnionym Partnerem Programu Partnerskiego jest firma, która spełnia podane niżej warunki:
1. posiada REGON
2. posiada NIP
3. widnieje w katalogu internetowym partnerów
4. nie zrezygnowała z uczestnictwa w programie
5. nie została wykluczona z programu
6. uznaje zniżki zadeklarowane w umowie
7. przestrzega punktów regulaminu i nie ma konfliktów z prawem

§7
Umowa pomiędzy portalem Pass.pl a Firmą świadczącą rabat zawarta zostaje w dniu aktywacji, a jej okres ważności wynika z treści umowy.

§8
Okres ważności ogólnopolskiej Karty Pass jest nieograniczona.

§9
Partner, który uczestniczy w programie będąc jednocześnie dystrybutorem karty jest zobowiązany do:
1. uznawania zadeklarowanych zniżek za okazaniem ważnej karty pass.
2. rozdawania karty pass własnym klientom, według samodzielnie przygotowanych kryteriów.
3. informować o braku możliwości wystawienia karty i zamówieniach karty pass.


§10
Nieuznanie zniżki za okazaniem ważnej karty pass grozi jednorazową karą 500 zł, którą pokrywa partner.

§11
Trzy upomnienia dotyczące nieuznania przez partnera zniżek za okazaniem ważnej imiennej karty pass grozi partnerowi wykluczeniem go z programu na okres 3 lat.

§12
Kwota rabatu udzielona posiadaczowi karty Pass nie może być wymieniana na gotówkę.

§13
Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo domagać się udzielenia zniżek lub innych świadczeń, których dokładny wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej projektu: www.pass.pl od instytucji tam zamieszczonych.

§14
W przypadku odmowy przyznania zniżki lub świadczenia przez Partnera wskazanego na stronie www.pass.pl Posiadacz Karty ma obowiązek poinformować o tym fakcie firmę pass.pl.

§15
Karta Rabatowa Pass może być używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych w regulaminie Kart Rabatowych Pass dla Klientów Indywidualnych zamieszczonym na stronie www.Pass.pl

§16
Zasady nabywania i korzystania oraz oferta Karty, którą Wydawca współwydaje z innym podmiotem, mogą być uregulowane odrębnie w regulaminach i innych aktach właściwych dla takiej Karty, ustalonych przez Wydawcę wraz z podmiotem współpracującym. W zakresie uregulowanym przez te akty postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania albo stosowane są odpowiednio.

§17
Wystawca ma prawo unieważnienia Karty Rabatowej w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności Karty Rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z Regulaminem podmiot udzielający na jej podstawie rabatu może odmówić udzielenia rabatu oraz zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie unieważniona oraz zniszczona.

§18
Pass zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu w każdym czasie

§19
Przystąpienie do programu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu

 

Dane Kontaktowe

Adres: Obrońców Poczty Gdańskiej 20s,
42-400 Zawiercie
Email: karta@pass.pl
Tel: +48 793 600 007
©2022 pass.pl. All Rights Reserved. Designed By   TOPCA

Search